บรรยากาศวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาคลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2

เตรียมสอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย

เภสัชกรรมไทย

ทบทวนความรู้ ภาคทฤษฎี

ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท

เวชกรรมไทย

ทบทวนความรู้ ภาคทฤษฎี

ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

ผดุงครรภ์ไทย

ทบทวนความรู้ ภาคทฤษฎี

ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท

ชุดยาสามัญประจำบ้าน ราคา 250 บาท                 ค่าจัดส่ง = 50 บาท

ชุดตัวยาสามัญ 24 ตำรับ ราคา 2,500 บาท         ค่าจัดส่ง = 250 บาท

ชุดตัวยาสมุนไพร 

ชุดตัวยาสมุนไพร 

ชุดตัวยาสมุนไพร 

ชุดตัวยาสมุนไพร 
คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต