ประวัติ

คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

  ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

- ปี 2550 ตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย  ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรไทย  จากนั้นทางศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทย  ได้เห็นความสำคัญของการ   รักษาด้วยสมุนไพรและแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทย  

- ปี 2556 จัดตั้งเป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต  รักษาโดยการใช้สมุนไพรและองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนโบราณ และภูมิปัญญาไทย

- ปี 2557 ได้จัดทำเป็นสถาบันการศึกษาแพทย์แผนไทย ร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยอุดรธานีจนถึงปัจจุบันนี้

- ปี 2564  โดยสภาแพทย์แผนไทยประกาศศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์ไทยวัดทินกรนิมิตได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 12(2)(ก)  (ดูประกาศจากสภาแพทย์แผนไทย)

ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์ไทยวัดทินกรนิมิตมีวัตถุประสงค์ดังนี้

    1. เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

    2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้เรียนรู้ เพื่อนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ไปใช้เพื่อพึ่งตนเอง ครอบครัว และสังคมไทย                           

    3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษาสมุนไพรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                อาจารย์ทยิดา  ไทยถาวร                        

การศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี สาขามนุษย์นิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย ใบอนุญาตเลขที่ 17231

ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ใบอนุญาตเลขที่  22141

ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านผดุงครรภ์ไทย  ใบอนุญาตเลขที่  5264

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  เลขที่  63/2560 

ตำแหน่งและที่ทำงานปัจจุบัน 

๑.   ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

๒.   แพทย์ประจำ คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

 

ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

-          อาจารย์สอนแพทย์แผนไทยประจำศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิตตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน

-          คณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ปี พ.ศ. 2557 - 2560


เปิดรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

เรียนรู้คู่ฝึกงานจริง  ด้านการแพทย์แผนไทย

วิชาที่เปิดสอน

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย 
 • สาขาวิชาเวชกรรมไทย 
 • สาขาวิชาผดุงครรภ์ไทย 
 • สาขาวิชานวดไทย 
พร้อมส่งสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยทั้ง 4 สาขาเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตร

หลักฐานการสมัคร  ( สนใจสมัครเรียนด้วยตนเองที่คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต )

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
โทรติดต่อ 099-0784946, 094-6495946

วิชาเวชกรรมไทย

 •  เรียนเนื้อหาทฤษฎีแต่ละหน่วยชุดวิชา
 •  ฝึกปฏิบัติ ซักประวัติ / ตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรค
 •  วิเคราะห์ตามสมุฎฐาน และธาตุเจ้าเรือน
 •  วิเคราะห์มูลเหตุการณ์เกิดโรค
 •  ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว

วิชาเภสัชกรรมไทย

 • เรียนเนื้อหาทฤษฎีแต่ละหน่วยชุดวิชา
 • ฝึกปฏิบัติ จ่ายยาสมุนไพรและปรุงยาสมุนไพรเฉพาะราย
 • ผลิตยาสมุนไพรทั้งใช้ภายในและภายนอก
 • บริหารจัดการยาสมุนไพรสำหรับใช้ในคลินิก
 • ฝึกปฏิบัติงานผลิตยาในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย

วิชาการนวดไทย

 • เรียนเนื้อหาทฤษฎีแต่ละหน่วยชุดวิชา
 • ฝึกการตรวจวินิจฉัยโรค
 • ฝึกประเมินก่อนและหลังนวดรักษา
 • ฝึกการนวดบำบัดโรค
 • ให้คำแนะนำสอนท่ากายบริหาร

วิชาการผดุงครรภ์

 • เรียนเนื้อหาทฤษฎีแต่ละหน่วยชุดวิชา
 • ฝึกหัตถการบริบาลแม่หลังคลอด นวดประคบ อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ นวดเต้านม
 • ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว เช่น การพันผ้าหน้าท้อง การรับประทานอาหารบำรุงน้ำนม

คลินิกการแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต